TÍTOL I. DE LA DENOMINACIÓ, ELS FINS I EL DOMICILI

Article 1

L’Associació Colors de Ponent, Col·lectiu LGTBIQ de Lleida és una agrupació de persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals, intersexuals, queer (d’ara endavant LGTBIQ), de familiars i persones afins, sense cap afany de lucre, que vol esdevenir un punt de trobada del col·lectiu a la província de Lleida i treballar en comú per a la consecució dels seus objectius.

L’Associació Associació Colors de Ponent, Col·lectiu LGTBIQ de Lleida es constitueix com a entitat i les seves activitats estan regulades d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Article 2

 1. Els fins de l’associació són:
 • Suport. Acollir, informar i donar suport a les persones LGTBIQ i/o als familiars que ho demanin.
 • Sociabilització. Oferir espais de trobada a les persones LGTBIQ i/o als familiars que ho demanin.
 • Visibilització. Donar a conèixer i sensibilitzar a la població lleidatana sobre el fet LGTBIQ.
 • Reivindicació. Reivindicar els drets de les persones i del col·lectiu LGTBIQ de la província de Lleida i denunciar les accions que vagin en contra dels seus drets.
 1. Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

Activitats de suport:

 • Acompanyament a les persones LGTBIQ i/o a les famílies que ho demanin al llarg del seu procés de vida (descoberta, experimentació, acceptació i maduresa).
 • Assessorament i informació a les persones LGTBIQ i/o als seus familiars en les qüestions relatives a l’orientació sexual, la identitat sexual, la identitat de gènere i l’expressió de gènere.
 • Activitats orientades per a cobrir les necessitats de caràcter psicosocial de les persones LGTBIQ.

Activitats de socialització:

 • Oferir un espai segur de relació entre les persones LGTBIQ i/o els seus familiars.
 • Promoure la interacció entre les persones del col·lectiu mitjançant trobades que la facilitin.

Activitats de visibilització:

 • Prestar serveis d’informació i sensibilització sobre la realitat de les persones LBTBIQ, així com accions puntuals respecte aquesta realitat.
 • Realització de campanyes, accions i publicacions per a l’alliberrament i la plena normalització de la homosexualitat, la transsexualitat, la bisexualitat i la intersexualitat a la província de Lleida.
 • Oferir activitats de caràcter social, cultural i formatiu per promoure el respecte a les diversitats d’orientació sexual i d’identitat de gènere.
 • Oferir activitats adreçades a l’àmbit educatiu orientades a reconèixer la diversitat sexual i de gènere a les aules, promoure’n el respecte i prevenir situacions de discriminació per aquests motius.

Activitats de reivindicació:

 • Activitats orientades a cobrir les necessitats de caràcter jurídic de les persones LGTBIQ.
 • Organitzar actes públics per a reivindicar els drets del col·lectiu LGTBIQ.
 • Vetllar pel compliment de la normativa vigent en termes de defensa dels drets de les persones LGTBIQ i en contra de l’homofòbia, la transfòbia i la bifòbia.
 • Facilitar en termes legals les denúncies per discriminació per raó d’orientació sexual i identitat de gènere.

Altres activitats:

 • Coordinació amb altres associacions, grups o persones que comparteixin els objectius de l’Associació.
 • Qualsevol altra activitat que l’Associació pugui assumir per si mateixa i cregui convenient en col·laboració amb altres persones, entitats, associacions públiques o privades.

Article 3

 1. El domicili oficial de l’associació s’estableix a Lleida, i radica al carrer Plateria , núm. 24, 3r (25002). Els seus òrgans de govern podran reunir-se vàlidament en d’altres domicilis.
 2. Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a la província de Lleida.
 3. Es podran constituir delegacions quan així ho aconselli el nombre d’interessats a una zona o localitat. La constitució d’una delegació haurà de ser aprovada per l’Assemblea a proposta de la Junta.

TÍTOL II. DELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ, ELS SEUS DRETS I LES SEVES OBLIGACIONS

Article 4

 1. Podran formar part de l’associació totes les persones LGTBIQ físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, ho sol·licitin per escrit a la Junta, així com familiars i/o simpatitzants que vulguin participar en els objectius de l’Associació.
 2. Per esdevenir membre de l’associació, caldrà omplir una butlleta d’inscripció, on es manifestarà estar d’acord amb els Estatuts de l’Associació, a complir els acords associatius, a pagar la quota que es determini, així com a respectar la Declaració Universal dels Drets Humans.
 3. Les sol·licituds de persones físiques per a esdevenir nous membres de l’Associació seran presentades a la Junta, que les estudiarà i prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.
 4. Les sol·licituds de persones jurídiques seran presentades a la Junta, que les estudiarà i elevarà la proposta a la següent assemblea general, la qual acordarà l’admissió en cas que hi hagi majoria de vots afirmatius.
 5. Les persones que hagin sol·licitat ser sòcies seran membres de ple dret quan rebin la comunicació de l’acord d’admissió de l’òrgan competent.

Article 5

Són drets dels membres de l’associació:

 1. Assistir i participar, amb veu i vot, a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Participar dels òrgans de govern de l’Associació.
 3. Elegir o ser elegits per als càrrecs de representació de l’Associació.
 4. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 5. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 6. Exposar a l’Assemblea i a la Junta, tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 7. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’estat de comptes, l’administració i la gestió de la Junta, dels càrrecs i dels responsables dels àmbits de treball i serveis.
 8. Ser informat/da prèviament dels assumptes que s’hagin previst tractar a l’Assemblea General.
 9. Ser informat/da sobre les activitats de l’associació i sobre qualsevol altre tema de l’Associació que pugui ser del seu interès.
 10. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 11. Formar part dels grups de treball.
 12. Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 13. Tenir un exemplar dels estatuts vigents i de qualsevol altra normativa que reguli el funcionament de l’associació.
 14. Consultar el llibre de registre de membres, el llibre d’actes, el llibre d’inventari de béns, els llibres de comptabilitat i qualsevol altre.

Article 6

Són deures dels membres de l’associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment econòmic de l’associació, segons el reglament de funcionament que s’aprovi.
 3. Col·laborar activament de les reunions de l’Assemblea General i a les reunions de la Junta, segons les normes establertes.
 4. Complir els acords de l’Assemblea General i les disposicions que assenyali la Junta per a dur-los a terme.
 5. Complir els reglaments de funcionament de l’associació, de les comissions i dels serveis.
 6. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

Article 7

Són causes per ser donat de baixa de l’associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit a la Junta la seva decisió.
 2. No satisfer les quotes fixades.
 3. No complir les obligacions estatutàries.

 

TÍTOL III. DELS ÒRGANS DE GOVERN, DE LA DIRECCIÓ I DE LA REPRESENTACIÓ

Article 8

L’Associació gaudirà d’òrgans de govern propis i independents, sotmesos als principis de llibertat, igualtat, democràcia, pluralitat i respecte.

Article 9

Els òrgans de govern de l’Associació són:

 1. L’Assemblea General
 2. La Junta


CAPÍTOL 1. L’ASSEMBLEA GENERAL

Article 10

 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 11

L’Assemblea General té les facultats següents:

a) Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.

b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.

c) Modificar els estatuts.

d) Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació.

e) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.

f) Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.

g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

h) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.

i) Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci, i també les altes i les baixes degudes a una raó diferent de la separació definitiva.

j) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.

k) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.


Article 12

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins del primer trimestre.
 2. L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels socis; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 13

 1. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada de socis que ha de tenir l’associació. Aquells socis i sòcies que ho indiquin a la butlleta d’alta podran rebre la convocatòria per correu electrònic.
 3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta.
 4. El secretari estén l’acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb el president. Hi ha de figurar un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis al local social.

Article 14

 1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
 2. El 10 % dels socis poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

Article 15

 1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
 3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels socis presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l’elecció de la Junta, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis presents o representats (més vots a favor que en contra).
 4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que se n’hagi obtingut l’autorització expressa.


CAPÍTOL II. LA JUNTA DIRECTIVA

Article 16

 1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Componen aquest òrgan la presidència, la vicepresidència, la secretaria, la tresoreria i les vocalies, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.
 2. L’elecció dels membres de la Junta, que han d’estar associats i ser majors d’edat, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari sortint amb el vistiplau del president sortint, que ha d’incloure també l’acceptació de les persones que passen a ocupar aquests càrrecs.
 4. Els membres de la Junta exerceixen el càrrec gratuïtament.

Article 17

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de dos anys, sense perjudici que puguin ser reelegits per un any més.
 2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
  1. renúncia notificada a l’òrgan de govern
  2. incapacitat o inhabilitació
  3. baixa com a membre de l’associació
  4. separació acordada per l’Assemblea General
  5. mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques
  6. qualsevol altra causa que estableixin la llei o els estatuts.
  7. Les vacants que es produeixin a la Junta s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 18

 1. La Junta Directiva té les facultats següents:
 2. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 3. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 4. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
 5. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
 6. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 7. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 8. Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
 9. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 10. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
 11. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 12. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
  1. subvencions o altres ajuts
  2. l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana
 13. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article
 14. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
 15. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a cap altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 19

 1. La Junta, convocada prèviament pel president o per la persona que l’hagi de substituir, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada al mes.
 2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan el president la convoqui amb aquest caràcter o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

Article 20

 1. La Junta queda constituïda vàlidament si s’ha convocat amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.
 2. Els membres de la Junta estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o bé de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
 3. Les reunions de la Junta seran obertes i podran assistir-hi les persones associades.
 4. La Junta pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 21

 1. La Junta pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
 3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagi d’autoritzar o aprovar l’Assemblea General.

Article 22

Els acords de la Junta s’han de fer constar en el llibre d’actes i els han de signar el secretari i el president.

En iniciar-se cada reunió de la Junta, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.


CAPÍTOL III. LA PRESIDÈNCIA I LA VICEPRESIDÈNCIA

Article 23

Són pròpies de la presidència les funcions següents:

 1. Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta.
 2. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta.
 3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 4. Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta.
 5. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació i vetllar pels acords presos.
 6. Les atribucions restants pròpies del càrrec i les delegades per l’Assemblea General o la Junta Directiva.
 7. El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident —si n’hi ha— o bé el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Article 24

Són pròpies de la vicepresidència les funcions següents:

 1. Coordinar les accions de l’Associació amb les dels seus membres i altres organitzacions.
 2. Vetllar per la intercomunicació de les persones sòcies, proposar accions i mantenir contacte permanent.
 3. Coordinar i supervisar els serveis i les comissions de treball.
 4. Coordinar les accions que li proposi la Junta.


CAPÍTOL IV. LA TRESORERIA I LA SECRETARIA

Article 25

Són funcions de la tresoreria de l’Associació:

 1. Responsabilitzar-se de la gestió econòmica, custodiar i controlar dels recursos de l’associació.
 2. Elaborar el projecte de pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.
 3. Controlar el pressupost i la tresoreria.
 4. Signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria.
 5. Pagar les factures aprovades per la Junta, les quals han de ser visades prèviament pel president, i ingressar el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o estalvi.
 6. Elaborar els informes sobre finances que li siguin sol·licitats per la Junta i/o per l’Assemblea General.

Article 26

Són funcions de la secretaria de l’Associació:

 1. Custodiar la documentació de l’associació.
 2. Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta.
 3. Redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar.
 4. Portar el registre de les persones sòcies.
 5. Coordinar l’administració.

 

CAPÍTOL V. LES COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL

Article 27

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta s’ha d’ocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, i un cop al mes ha de rebre de les persones que se n’encarreguin un informe detallat de les seves actuacions.

Article 28

Correspon als vocals representants de les comissions de treball:

 1. Representar les seues comissions de treball respectives a la Junta i a l’Associació.
 2. Informar la Junta sobre les activitats i les accions de les seues comissions.
 3. Informar a les seues comissions de treball respectives sobre els acords i les accions de l’Associació.
 4. Col·laborar en les tasques de la Junta.

 

TÍTOL IV. DEL RÈGIM ECONÒMIC

Article 29

 1. Aquesta Associació no té patrimoni fundacional.
 2. Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:
 3. les quotes dels seus associats, que fixa l’Assemblea General
 4. les subvencions oficials o particulars
 5. les donacions, les herències o els llegats
 6. les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se
 7. les quotes dels serveis que pugui oferir
 8. els convenis subscrits amb organismes públics o privats
 9. qualsevol altre autoritzat expressament per la Junta

Article 30

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s’han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta— i quotes extraordinàries.

Article 31

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 32

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

 

TÍTOL V. DEL RÈGIM DISCIPLINARI

Article 33

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta, les persones interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera assemblea general que tingui lloc.

 


TÍTOL VI. DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I LA DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Article 34

Aquests estatuts podran ser modificats mitjançant acord de l’Assemblea General. Per qualsevol modificació d’Estatuts caldrà un mínim de dues terceres parts dels vots de l’Assemblea General.

Article 35

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 36

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.
 5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

 

I. DISPOSICIÓ ADDICIONAL

S’autoritza a la Junta per tal de realitzar totes les gestions necessàries per disposar els presents estatuts davant els registres públics corresponents.

 

II. DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

En el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquests Estatuts, s’haurà d’elaborar un reglament de règim intern que reguli el funcionament de les assemblees generals i que aprovarà l’Assemblea en la següent sessió.


III. DISPOSICIÓ FINAL

Aquests estatuts entraran en vigor després de la seva aprovació per l’Assemblea General.

 

 

Lleida, 13 de gener de 2016